• Obuka za servisere mobilnih telefona, tablet i laptop ra~unara

  Servis Vudu organizuje obuke za zainteresovane budu}e servisere mobilnih telefona i tableta u trajanju od tri nedelje. Pre po~etka programa obuke predvidjen je probni period u trajanju od dva dana tokom kojih se polaznik upoznaje sa na~inima rada i sistemom obuke.

  Obuka se odr`ava u prostorijama servisa uz nadzor iskusnih servisera od kojih su neki i sami bili polaznici obuke servisa Vudu a danas ~ine deo na{eg kolektiva.

  Program obuke obuhvata:

  -Upoznavanje sa opremom i alatima koji se koriste prilikom rada na telefonskim aparatima i tabletima

  -Upoznavanje sa razli~itim tipovima telefonskih aparata i tableta

  -Ve`be stru~nog sklapanja i rasklapanja mobilnih telefona i tableta

  -Ve`be rada sa lemilicom i pletenicom za skupljanje kalaja

  -Rad sa predgreja~em {tampanih plo~a

  -Rad sa elektronskim mikroskopom

  -Rad sa duvaljkom

  -Ve`be zamene flet kablova na mobilnih telefonima, tabletima i sl.

  -Ve`be zamene USB konektora i konektora punjenja

  -Ve`be zamene displeja i touchscreena na razli~itim tipovima PDA uredjaja

  -Rad sa opremom i softverom za  re{avanje softverskih kvarova mobilnih telefona i tableta

  Tokom trajanja obuke polaznici se upoznaju sa tr`i{tem rezervnih delova za servisere, problemima aktuelnih aparata, a u periodu od dva meseca nakon zavr{ene obuke Servis Vudu stoji na raspolaganju svakom polazniku za eventualne konsultacije ili stru~nu pomo}.

  Obuka je individualnog karaktera, ne bi li se svakom polazniku posvetila adekvatna pa`nja, pa je preporu~ljivo zakazati i rezervisati termin minimum deset dana pre `eljenog termina.